นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อินกรีดิออกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ www.ingrediox.com ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นของผู้ใช้บริการ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเว็บไซต์มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (GDPR) และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนีย (CCPA)

1. หลักการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่านและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เรานั้นได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่จำเป็นและใช้ข้อมูลเท่านั้น

2. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล
    2.1 เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา: การปฏิบัติตามสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนการชำระเงินสินค้า รวมถึงการเก็บรวบรวมที่อยู่จัดส่งของท่านให้กับเราเพื่อทำการจัดส่งสินค้า

   2.2 เพื่อความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล: การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว การนำเสนอและประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ

3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
     3.1 เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์และการให้บริการ: การให้ความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า การจัดส่งสินค้า การส่งคืนสินค้าและการเปลี่ยนแปลงสินค้า
     3.2 เพื่อตอบคำถามและให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า: การให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ         3.3 การปรับปรุงข้อมูลของลูกค้า และการส่งคำร้องขอใช้สิทธิหรือข้อร้องเรียนต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและบริการ: การวิเคราะห์ และพัฒนาสินค้าหรือบริการให้ดียิ่งขึ้น และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
     3.4 เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ หรือการประชาสัมพันธ์ทางการตลาด: การส่งข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อมอบสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น ส่วนลด และข้อเสนอพิเศษ เกี่ยวกับสินค้าและบริการของร้านค้า ให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล เอสเอ็มเอส และไปรษณีย์ 
    3.5 เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics): การนำข้อมูลของลูกค้ามาวิเคราะห์ตลาด และวิจัยตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น
    3.6 เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตรวจสอบอาชญากร: การตรวจสอบและการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการละเมิดความปลอดภัยที่ส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

4. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวบุคคลได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเพียงอย่างเดียวหรือรวมกับข้อมูลอื่น เพื่อประมวลผลเฉพาะใด ๆ

"การประมวลผล" หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม การโอน การเปิดเผย และการนำไปใช้

    4.1 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ และผู้ให้บริการของบริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่:
           4.1.1 ผ่านบริการต่าง ๆ: บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบริการต่าง ๆ เช่น เมื่อท่านลงชื่อรับข่าวสาร ลงทะเบียนบัญชี สร้างโปรไฟล์ หรือทำการซื้อ เป็นต้น
           4.1.2 ออฟไลน์: บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออฟไลน์ เช่น เมื่อท่านสั่งซื้อทางโทรศัพท์ ติดต่อฝ่ายการตลาด หรือติดต่อสอบถามเรื่องอื่นใดจากบริษัทฯ เมื่อท่านเยี่ยมชมซุ้มขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ที่มีงานแสดงสินค้า หรือการจัดงานของมหาวิทยาลัย หรือท่านมาเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทฯ เมื่อท่านเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ หรือให้ข้อมูลในงานวิชาการ และเมื่อท่านหรือบุคคลในนามของท่านรายงานข้อเสียในส่วนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ
           4.1.3 จากแหล่งอื่น ๆ: บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งอื่นด้วย ซึ่งบริษัทฯ จะทำอย่างดีที่สุดในการแจ้งให้ท่านทราบ เช่น ฐานข้อมูลหรือแหล่งที่ได้จากสาธารณะ ผู้ค้าส่งของบริษัทฯ ผู้จัดจำหน่ายทางการของบริษัทฯ อินฟลูเอนเซอร์ หุ้นส่วนทางการตลาด บุคคลที่สามที่รายงานข้อเสียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่อบริษัทฯ และ
หากท่านเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีใด ๆ ที่บริษัทฯ เสนอให้ ท่านจะต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางข้อมูลจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบริษัทฯ เช่น ชื่อท่าน ที่อยู่อีเมล ภาพถ่าย รายชื่อติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ และข้อมูลอื่นใดที่อาจจะ (หรือที่ท่านทำให้) บริษัทฯ เข้าถึงได้เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่านกับบัญชีใด ๆ ที่บริษัทฯ เสนอให้

    4.2 วิธีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
           4.2.1 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง: เมื่อท่านสมัครสมาชิก, สั่งซื้อสินค้าและบริการ, กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม, กรอกข้อมูลผ่านกระทู้เว็บบอร์ด, ติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล, ให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่สินค้าและบริการของเรา, เลือกรับข่าวสารหรือสื่อประชาสัมพันธ์จากเรา
           4.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ: เมื่อท่านเข้าชมหรือใช้บริการเว็บไซต์ที่มีการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับรายละเอียดการใช้งานของท่าน
           4.2.3 เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลภายนอก: ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมจากแหล่งข้อมูลดังกล่าวโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่เรา

   4.3 ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล
       4.3.1 ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคล: ชื่อ, นามสกุล, เพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, เลขประจำตัวประชาชน, รูปถ่าย
       4.3.2 ข้อมูลการติดต่อ: ที่อยู่ทางไปรษณีย์, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์ (รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าน หรือหมายเลขมือถือ), บัญชีโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ไอดี (LINE ID) บัญชีผู้ใช้ Facebook ไอดี Facebook (Facebook ID) ไอดี Google (Google ID)
       4.3.3 ข้อมูลทางการเงิน: รายละเอียดบัตรเครดิต/เดบิต เช่น ชื่อ-นามสกุลบนบัตร หมายเลขบัตร วันที่บัตรหมดอายุ ชื่อธนาคารผู้ให้บริการบัตร, บัญชีธนาคาร, การออกใบกำกับภาษี
       4.3.4 ข้อมูลทางเทคนิค: IP Address, MAC Address, บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานหรือการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ จาก Session ID, ชนิดและรุ่นของเว็บบราวเซอร์
 
   4.4 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ดังต่อไปนี้:

       4.4.1 บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ: เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้
       4.4.2 ผู้ให้บริการภายนอก: เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ เช่น สื่อ, โฮสติ้งเว็บไซต์, การวิเคราะห์ข้อมูล, การชำระเงิน, การดำเนินการคำสั่งซื้อ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, การบริการลูกค้า, การส่งอีเมล, การสรรหาบุคลากร, การตรวจสอบ และบริการอื่น ๆ
       4.4.3 บุคคลภายนอก: เพื่ออนุญาตให้ส่งการสื่อสารทางการตลาด
       4.4.4 ผู้สนับสนุนที่เป็นบุคคลภายนอก: ในการชิงโชค การแข่งขัน และการส่งเสริมการขายที่คล้ายคลึงกัน
       4.4.5 ผู้ค้าส่งและผู้จัดจำหน่ายทางการบนแพลตฟอร์มออนไลน์: เพื่อการให้บริการทางวิชาชีพของบริษัทฯ เช่น หุ้นส่วนที่ร่วมส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ ร่วมพัฒนาและ/หรือทำการตลาด
       4.4.6 การเปิดเผยโดยท่านเอง: ท่านอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนกระดานข้อความ, การพูดคุย, หน้าโปรไฟล์, บล็อก และบริการอื่น ๆ ที่ท่านสามารถโพสต์ข้อมูลและเนื้อหาได้ โปรดทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่ท่านโพสต์หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและผู้ใช้รายอื่น รวมทั้งสาธารณชนอาจใช้ด้วยได้
       4.4.7 การแบ่งปันทางสังคม: เมื่อท่านเชื่อมต่อบัญชีบริการของท่านกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ท่านจะแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน กับผู้ใช้รายอื่น และกับผู้ให้บริการบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน ด้วยการทำเช่นนั้น ท่านอนุญาตให้บริษัทฯ เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูล และท่านเข้าใจว่าการใช้ข้อมูลที่ถูกแบ่งปันนั้นจะอยู่ภายใต้บังคับของนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์


การเปิดเผยข้อมูลจะดำเนินการเฉพาะที่จำเป็นและภายใต้กรอบกฎหมาย เช่น ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การทำวิจัยเพื่อการตลาด เจ้าพนักงานหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัว ข้อมูล หรือการกระทำของบุคคลภายนอกที่ดำเนินการเว็บไซต์หรือบริการที่เป็นของบริษัทฯ การเชื่อมโยงในบริการมิได้บ่งชี้ว่าบริษัทฯ รับรองเว็บไซต์หรือบริการที่เชื่อมโยงเหล่านั้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงนโยบายหรือหลักปฏิบัติว่าด้วยความปลอดภัยขององค์กรอื่นๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผยต่อองค์กรอื่นผ่านแอปหรือหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทฯ

5. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลดังกล่าว เราจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อเห็นว่าไม่มีความจำเป็นตามจุดประสงค์ที่ได้ระบุไว้

6. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจึงกำหนดให้มีมาตรการอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์บนมาตรฐาน SSL (Security Socket Layer) ที่อนุมัติให้แก่เว็บไซต์โดย CA (Certificate Authority) ถูกเข้ารหัสเพื่อปกป้องข้อมูล เช่น ข้อมูลส่วนตัว , รหัสผ่าน , หมายเลขบัตรเครดิต

บริษัทฯ พยายามที่จะใช้มาตรการทางองค์กร ทางเทคนิค และทางบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กรของบริษัทฯ หากท่านมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าปฏิสัมพันธ์ของท่านกับบริษัทฯ ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีโดยติดต่อที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     7.1 สิทธิในการถอนความยินยอม: ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา การถอนความยินยอมจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลก่อนหน้านี้ หากการถอนความยินยอมจะกระทบต่อสิทธิหรือผลประโยชน์ของท่าน บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด
     7.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราได้ตลอดเวลา
     7.3 สิทธิในการแก้ไขข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากเป็นสมาชิกสามารถแก้ไขข้อมูลได้ที่หน้ารายละเอียดสมาชิก
     7.4 สิทธิในการลบข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีที่ข้อมูลไม่จำเป็นต่อวัตถุประสงค์อีกต่อไป ท่านถอนความยินยอมและบริษัทฯ ไม่มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูล ท่านคัดค้านการประมวลผลข้อมูลและบริษัทฯ ไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะปฏิเสธการคัดค้านของท่าน ข้อมูลถูกเก็บรวบรวม เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
     7.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เมื่อจะต้องลบข้อมูลแต่ท่านขอให้ระงับการใช้แทน เมื่อไม่มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูล แต่ท่านขอให้เก็บไว้เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย บริษัทฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายต่อการคัดค้านของท่าน หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการวิจัยเชิงสถิติ
     7.6 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไป รวมถึงขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น
     7.7 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่: ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ของประโยชน์สาธารณะ, การปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ข้อมูลถูกใช้เพื่อประโยชน์ของการตลาดแบบตรง ข้อมูลถูกใช้เพื่อประโยชน์ในการวิจัยตามกฎหมาย รวมถึงเพื่อประโยชน์ทางสถิติ
     7.8 สิทธิที่จะได้รับการแจ้ง: หากบริษัทฯ ประสงค์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลในลักษณะที่เกินขอบเขตที่ท่านให้ไว้ บริษัทฯ จะแจ้งและ/หรือขอความยินยอมจากท่านก่อน
     7.9 สิทธิในการขอสำเนา: ท่านสามารถขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบที่เหมาะสมได้

 8. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก
เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของท่านที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ภายนอกได้ ท่านจะต้องตรวจสอบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ภายนอกเหล่านั้น และปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรากฏในเว็บไซต์ภายนอกนั้น ๆ แทน

9. กรณีที่ท่านปฏิเสธการยินยอมหรือไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เรามีความจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือเพื่อการเข้าทำสัญญาระหว่างท่านกับเรา หากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านยังคงสามารถใช้บริการของเราได้ ซึ่งอาจทำให้ท่านได้รับความสะดวกจากการใช้บริการน้อยลง เนื่องจากบริษัทไม่ได้รับความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเต็มประสิทธิภาพ

10. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะ ๆ คำว่า ปรับปรุงล่าสุด ด้านบนของนโยบายนี้แสดงว่านโยบายนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับเมื่อบริษัทฯ ลงประกาศนโยบายฉบับแก้ไขบนบริการ การใช้บริการของท่านหลังจากที่ได้มีการแก้ไขเหล่านี้ถือว่าท่านยอมรับนโยบายฉบับแก้ไขดังกล่าว

11. การโฆษณาของบริษัทฯ
บริษัทฯ ใช้บริษัทสื่อโฆษณาภายนอกเพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ท่านอาจสนใจเมื่อท่านเข้าใช้บริการ เว็บไซต์ หรือบริการออนไลน์อื่น การโฆษณาจัดทำขึ้นจากการใช้บริการของบริษัทฯ บนอุปกรณ์ของท่าน รวมทั้งข้อมูลจากบุคคลภายนอก บริษัทโฆษณาภายนอกจะวางหรือจัดคุกกี้เฉพาะบนเบราเซอร์ของท่าน (รวมถึงผ่านพิกเซล แท็ก) โดยใช้เทคโนโลยีนี้ควบคู่กับข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับการใช้ทางออนไลน์ของท่านเพื่อจดจำท่านผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ท่านใช้ เช่น โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีออกจากการใช้งานนี้ในเบราเซอร์หน้าจอและโทรศัพท์มือถือ 

12. เขตอำนาจและการโอนข้ามประเทศ
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเก็บรักษาหรือประมวลผลในประเทศใด ๆ ที่บริษัทฯ มีสถานประกอบการหรือที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ให้บริการ ด้วยการใช้บริการ ท่านเข้าใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกโอนไปยังประเทศนอกถิ่นที่อยู่ของท่านที่อาจมีกฎระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากกฎระเบียบในประเทศของท่าน ในบางกรณี ศาล หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานความปลอดภัยในประเทศอื่น ๆ อาจมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โดยบางประเทศอาจได้รับการรับรองระดับการคุ้มครองข้อมูลที่เพียงพอตามมาตรฐานที่กำหนดโดยคณะกรรมการ สำหรับการโอนข้อมูลจากประเทศไทยไปยังประเทศต่าง ๆ ที่คณะกรรมการเห็นว่าไม่มีมาตรฐานเพียงพอ บริษัทฯ จะใช้มาตรการที่เหมาะสม เช่น ข้อสัญญามาตรฐานที่ได้ตามเกณฑ์กำหนดของคณะกรรมการ เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

13. บริการรับชำระเงินของบุคคลภายนอก
บริษัทฯ อาจใช้บริการรับชำระเงินที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการชำระเงินผ่านบริการ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรวบรวมโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ไม่ใช่โดยบริษัทฯ และจะขึ้นอยู่กับนโยบายของบุคคลภายนอกนั้น บริษัทฯ ไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกนี้

14. การลบบัญชีผู้ใช้งาน
กรณีที่ผู้ใช้ต้องการลบบัญชีผู้ใช้งาน สามารถแจ้งเราเพื่อร้องขอการลบบัญชีผู้ใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้ หลังจากที่ได้ลบบัญชีผู้ใช้งานแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเซิร์ฟเวอร์จะถูกล้างออกและไม่สามารถกู้คืนได้

15. รายละเอียดการติดต่อ
หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อ: ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

Email: customerservice@ingrediox.com
เบอร์โทรศัพท์: 02-940-4500
ติดต่อผ่านแบบฟอร์มได้ที่ www.ingrediox.com/contactus

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ